Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Allicon Aluminium Lichtconstructies B.V. gevestigd te Kwintsheul

Artikel 1. Definities

Onder afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, aanbesteder danwel een ieder die met Allicon Aluminium Lichtconstructies B.V. - verder te noemen Allicon - een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Allicon een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van en/of montage van goederen en materialen en/of verrichten van diensten, waaronder ook begrepen reparatiewerkzaamheden, alsmede op alle leveringen en opleveringen van Allicon.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de ingevolgde dit artikel sub I bedoelde voorwaarden geacht door de afnemer te zijn geaccepteerd.
 3. Verwijzingen van afnemers naar eigen voorwaarden worden niet aanvaard wanneer niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes of aanbiedingen zijn gebaseerd op de door afnemers verstrekte gegevens, ontwerpen,
 2. tekeningen en daaraan ontleende maten en door of namens Allicon gedane opmetingen, voorzover deze hebben plaatsgevonden.
 3. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten, stalen en modellen, afkomstig van Allicon zijn zo nauwkeurig mogelijk. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.
 4. De offerte is, tenzij schriftelijk anders is bepaald, gebaseerd op de prijs van materialen, lonen, sociale en fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten, geldend op de dag ter uitbrenging.
 5. Prijsopgaven en opleveringstermijnen door Allicon opgegeven zijn vrijblijvend en eerst bindend nadat de opdracht door of namens Allicon uitdrukkelijk is geaccepteerd.
 6. Bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, technische omschrijvingen, berekeningen, monsters, stalen en modellen zijn eigendom van Allicon en dienen op eerste verzoek onverwijld zonder ingebrekestelling te worden teruggegeven.
 7. Indien geen opdracht wordt verstrekt is Allicon gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verband houdende werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 4. Modellen en tekeningen

 1. Tekeningen, modellen, technische omschrijvingen, berekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, stalen en monsters maken deel uit van de overeenkomst voorzover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Deze blijven eigendom van Allicon.
 2. Het is niet toegestaan bij de uitvoering van enig werk gebruik te maken van tekeningen, modellen, technische omschrijvingen, berekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, stalen en monsters afkomstig van Allicon, behoudens wanneer daarover overeenstemming is bereikt, danwel het werk door Allicon wordt uitgevoerd.

Artikel 5. Adviezen

Adviezen ten aanzien van het aanbrengen of het treffen van voorzieningen in verband met door Allicon uit te voeren opdrachten, zijn vrijblijvend en leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid van Allicon voor schade hoe ook ontstaan, direct en/of indirect.

Artikel 6. Aanbetaling

Allicon is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst aanbetaling van minimaal 30% te vragen. Voorts is Allicon gerechtigd van afnemer te verlangen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie.

Artikel 7. Prijzen

Indien na het aanvaarden van een opdracht danwel tijdens de uitvoering daarvan enige verhoging van prijsbepalende factoren zich voordoen, waarop Allicon redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen
zoals stijging van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten, belasting, transportkosten, waaronder
begrepen waardevermindering van de overeengekomen betaalmiddelen, ook al is zulks voorzienbaar bij het sluiten van de overeenkomst, dan is Allicon gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de afnemer geen volledige betaling verschuldigd terzake van de opdracht heeft verricht, blijven de geleverde goederen en materialen eigendom van Allicon. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, of uit de ruimten, waar zij geleverd zijn, te verwijderen of te doen verwijderen totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
 2. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de betrekkelijke overeenkomst in het bijzonder de betaling, niet danwel niet tijdig nakomt is Allicon zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst gemachtigd de goederen terug te nemen.
 3. Gelijk recht als in het vorige lid bedoeld, komt Allicon toe wanneer gedurende de betalingstermijn de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, danwel in betalingsmoeilijkheden verkeert. In dit laatste geval is Allicon gerechtigd zekerheid van betaling te vragen, welke binnen 2 dagen na aanvraag dient te worden gegeven, bij gebreke waarvan Allicon tot terugname van het geleverde zonder gerechtelijke tussenkomst is gerechtigd.
 4. Terugname overeenkomstig het hierboven gestelde laat het recht op schadevergoeding van Allicon, ingevolge de regels die gelden bij wanprestaties onverlet.

Artikel 9. Toezeggingen

Indien bij het sluiten van de overeenkomst, danwel daaraan voorafgaand, door Allicon of haar personeel toezeggingen zijn gedaan, zullen deze toezeggingen voorzover deze afwijken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden slechts gelden indien zij schriftelijk door Allicon zijn bevestigd. 

Artikel 10. Omvang opdracht

 1. De opdracht omvat uitsluitend hetgeen op de opdrachtbevestiging is omschreven. Geringe afwijkingen bij de uitvoering zijn geoorloofd.
 2. Opdrachten die gebaseerd zijn op door de afnemer verstrekte tekeningen, modellen, berekeningen, aanwijzingen en of andere gegevens worden steeds aanvaard op de voorwaarde dat de te verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd. Wanneer dat niet het geval is, is Allicon gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen danwel de overeenkomst te annuleren.
 3. Allicon is niet verantwoordelijk voor voorzieningen die op verzoek van of in opdracht van de afnemer zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met de aan Allicon verstrekte opdracht.
 4. Alle onverwerkte voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen alsmede de reeds verwerkte materialen bevinden zich voor rekening en risico van de afnemer bij Allicon.
 5. Met betrekking tot goederen en materialen waaraan reparaties verricht worden vindt het bepaalde in het vorige lid van dit artikel overeenkomstig toepassing.

Artikel 11. Verplichtingen van de afnemer

 1. De afnemer dient ervoor te zorgen dat Allicon tijdig kan beschikken:
  - over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen)
  - over het gebouw, de ruimte, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd
  - over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouw- en afvalstoffen, materialen en werktuigen
  - over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie
  - over tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen.
 2. De benodigde energie, waaronder elektriciteit, gas en water is voor rekening van de afnemer.
 3. De afnemer dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden of leveringen die niet tot het werk van Allicon behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daaraan geen vertraging ondervindt.
 4. Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de afnemer verantwoordelijk is dienen de daaruit voor Allicon voortvloeiende schade en kosten door de afnemer aan Allicon te worden vergoed.

Artikel 12. Overmacht

 1. Allicon is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van opdrachtentengevolge van overmacht in de ruimste zin van het woord.
 2. In dit verband wordt onder meer als overmacht beschouwd:
  - storingen in het bedrijf danwel belemmeringen waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt, kostbaarder of bezwaarlijk wordt gemaakt.
  - staking, ziekte of ongeval van personeel met uitvoering van de opdracht belast.
  - verhindering - door welke oorzaak dan ook - van de door Allicon ingeschakelde montagebedrijven.
  - oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, brand, transportstremmingen, regeringsmaatregelen op de uitvoering van de opdracht van invloed zijnde alsmede alle weersinvloeden die de uitvoering belemmeren, alsook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in het bedrijf van Allicon of in de bedrijven waarvan Allicon materialen betrekt, welke met de opdracht in verband staan.
  - vertraagde of foutieve levering door welke oorzaak dan ook van door Allicon tijdig en op de juiste wijze bestelde materialen, machinerieën, onderdelen van machines etc.
 3. Ingeval van overmacht zal de afnemer Allicon gedurende één maand na de overeengekomen datum waarop de opdracht uitgevoerd dient te zijn, de gelegenheid geven haar verplichtingen na te komen. Indien de overmachtstoestand aanhoudt heeft Allicon het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat deze wel uitvoerbaar is. Indien dit laatste in redelijkheid niet mogelijk is, hebben partijen elk het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waarbij eventueel door de afnemer verstrekte materialen in bewerkte of onbewerkte toestand zonder enige vergoeding door Allicon zullen worden teruggegeven aan de afnemer. De ontbondenverklaring dient schriftelijk te geschieden jegens de andere partij. Bij ontbinding wegens de bovenomschreven overmachtsituatie is geen der partijen jegens elkaar tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid afnemer

 1. De afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de of namens hem voorgeschreven constructies, materialen en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop van buitenaf door bodemgesteldheid etc. wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
 2. Indien bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die de afnemer tot beschikking heeft gesteld, danwel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de afnemer aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

Artikel 14. Aansprakelijkheid Allicon

 1. De aansprakelijkheid van Allicon wegens niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van opdrachten, is uitsluitend beperkt tot de verplichting alsnog de overeenkomst naar behoren na te komen. 
 2. Allicon is voorts nimmer tot enige schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd.
 3. Allicon is niet gehouden tot het vergoeden van directe of indirecte schade tengevolge van handelen of nalaten van personen van wier diensten Allicon gebruik maakt.
 4. Allicon is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van enig tekortkoming in ontwerp, danwel defecten of gebreken in ter beschikking gestelde materialen.
 5. Voor op advies van door Allicon geleverde materialen, is de aansprakelijkheid van Allicon te allen tijde beperkt tot vervanging van de geleverde materialen. Mocht vervanging niet mogelijk blijken, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot vervanging van de geleverde materialen. Mocht vervanging niet mogelijk blijken, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde goederen in verband met de schade.
 6. Indien in rechte mocht worden vastgesteld dat Allicon aansprakelijk voor schade, ongeacht op welke wijze deze schade is veroorzaakt, is de aansprakelijkheid van Allicon te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de door Allicon geleverde materialen, waarmee de schade verbandhoudt.
 7. Allicon is niet aansprakelijk voor schade - direct noch indirect - voor door Allicon geleverde materialen, waaronder begrepen de door Allicon geleverde glasconstructies in de ruimste zin des woords, indien deze schade is veroorzaakt door weersinvloeden, waaronder begrepen hagelschade en stormschade.
 8. Wat betreft door of namens de afnemer bij Allicon aangevoerde materialen, draagt de afnemer het risico voor alle directe en/of indirecte schade. De afnemer is gehouden Allicon te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen waardoor de afnemer alsmede zijn personeel door derden te dien zake mochten worden aangesproken. Deze vrijwaringsplicht geldt evenzeer voor alle aanspraken van derden naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht door en in opdracht van Allicon.
 9. Allicon is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de afnemer of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 15. Levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de overeengekomen termijn waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet zijn c.q. waarbinnen de materialen moeten zijn geleverd.
 2. De levertijd gaat in op het moment dat Allicon de opdrachtbevestiging verzendt, alsmede in het bezit is van alle materialen en gegevens, onverschillig of deze door de afnemer danwel door derden dienen te worden verstrekt.
 3. De opgave van de levertijd of opleveringstijdstip geschiedt bij benadering. Allicon verplicht zich zoveel mogelijk de overeengekomen levertijd door welke oorzaak dan ook geeft de afnemer nimmer het recht de opdracht te annuleren, de overeenkomst te laten ontbinden danwel tot niet nakoming van uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 4. Indien bij het aangeven van een overeenkomst uitdrukkelijk is gestipuleerd dat uitvoering van de opdracht vóór of op een bepaalde dag of uur moet geschieden, wanneer derhalve de opleveringstermijn een essentieel bestanddeel vormt van de overeenkomst, heeft de afnemer ingeval van overschrijding van de opleveringstermijn uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren.

Artikel 16. Leverantie

 1. Onder leverantie wordt verstaan de aanbieding van de goederen of materialen of het werk aan de afnemer.
 2. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer levering van de goederen of materialen, danwel oplevering van het werk zal geschieden, heeft de afnemer op straffe van vergoeding van schade en kosten ervoor zorg te dragen:
  a. dat de plaats waar het (de) werkstuk(ken) en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de aflevering moet geschieden van dien aard is, dat beschadiging, op welke wijze ook, niet zal plaats behoeven te vinden.
  b. dat de toegang tot de plaats waar de aflevering moet geschieden of het werk moet worden uitgevoerd onbelemmerd is en voorts alle medewerking wordt gegeven om de aflevering en/of uitvoering van het werk te doen plaatsvinden.
  c. dat in de ruimte waarin het werk uitgevoerd moet worden voor elektrictiteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie gezorgd is.
 3. De werkzaamheden worden verricht tijdens normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 17. Oplevering

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  - wanneer Allicon hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de afnemer kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd.
  - na verloop van 8 dagen nadat Allicon schriftelijk aan de afnemer heeft medegedeeld, dat het werk voltooid is en de afnemer heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen.
  - bij ingebruikneming van het werk door de afnemers, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 2. Kleine gebreken welke gevoeglijk in de hierna in lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.
 3. Bij onthouding van de goedkeuring aan het werk is de afnemer verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Allicon onder opgaaf van redenen.
 4. Na de levering is Allicon niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk behoudens indien het geval, voorzien in art. 1645 BW zich voordoet, danwel indien binnen 6 weken na ontdekking mededeling is gedaan.
 5. De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien zij na verloop van 2 jaar na het tijdstip van oplevering wordt ingesteld.

Artikel 18. Betaling

 1. Betaling geschiedt netto à contant binnen 30 dagen na factuurdatum ten kantore van Allicon, danwel door storting op een door Allicon aan te wijzen bank- of girorekening.
 2. Alle aan Allicon gedane betalingen zullen strekken in mindering op de oudste openstaande facturen van afnemer, ongeacht andersluidende omschrijving.
 3. Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De afnemer doet hiervan uitdrukkelijk afstand.
 4. Afwijkende betalingsafspraken binden uitsluitend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Ingeval een andere betalingswijze is overeengekomen, geldt dat betaling dient te geschieden maximaal 14 dagen na de datum van de betrekkelijke faktuur.
 6. Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur ontheffen de afnemer nimmer van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven tijd ten aanzien van de overige posten van de nota.
 7. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn zonder sommatie of ingebrekestelling.
 8. Wannneer de rekening binnen bovenvermelde betalingstermijn en na factuurdatum nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer Allicon de wettelijke rente verschuldigd verhoogd met 2%. 
 9. Ingeval van buitengerechtelijke invordering is de afnemer naast de hoofdsom en de rente incasso-kosten verschuldigd, welke 15% van de openstaande hoofdsom belopen met een minimum van €100,-. De gehoudenheid tot voldoening van deze kosten volgt reeds uit het enkele feit van de aanschrijving van de debiteur door een derde incasseerder.
 10. Ingeval van gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvrage blijft de afnemer naast de gerechtelijke kosten tevens rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Artikel 19. Betalingsconditie aanneming van werk

 1. Bij overeenkomst tot aanneming van werk geldt als betalingsconditie tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij het plaatsen van de opdracht 30% van de overeengekomen aanneemsom, na de aanvoer van de materialen 30%, onmiddellijk na de oplevering 30% en één maand na de oplevering de resterende 10%.
 2. Ingeval van nalatigheid bij de betaling geldt het in artikel 20 bepaalde dienovereenkomstig, met dien verstande dat het totaal verschuldigde bedrag terstond opeisbaar wordt, indien de afnemer in gebreke blijft een vervallen termijn tijdig te betalen.

Artikel 20. Opschorting

 1. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de betalingspositie van de afnemer op grond van door Allicon in te winnen inlichtingen voldoende blijkt te zijn.
 2. Zodra en zolang de afnemer een openstaande rekening, voorzover opeisbaar, niet voldoet, is Allicon gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen en daarmee de uitvoering van de opdracht op te schorten.
 3. Allicon is steeds gerechtigd alvorens de opdracht uit te voeren of daarmede voort te gaan ten hare genoege zekerheid te vorderen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
 4. Tijdens een opschorting als hierboven bedoeld heeft de afnemer niet het recht op die grond ontbinding van de overeenkomst te vorderen en blijven alle door de afnemer ter beschikking gestelde materialen en goederen voor rekening en risico van de afnemer onder Allicon.
 5. Het beweerdelijk niet nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst zijdens Allicon ontheft de afnemer niet van diens verplichtingen.

Artikel 21. Annulering en wijziging opdracht

 1. Wijziging of annulering van een opdracht om welke reden dan ook behoeft schriftelijke instemming van Allicon.
 2. De meerdere of mindere kosten uit wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend waarbij rekening zal worden gehouden met reeds verrichte van onnut zijnde werkzaamheden.
 3. Ingeval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de afnemer, is deze schadevergoeding verschuldigd terzake van gemaakte kosten en winstderving.

Artikel 22. Weigering afname

 1. Ingeval de afnemer weigert de te leveren prestatie in ontvangst te nemen na aanbieding door Allicon, is Allicon gerechtigd als volgt te handelen:
  a. alsof de overeenkomst door de afnemer is geannuleerd conform art. 21 lid 3.
  b. danwel nakoming van de overeenkomst te vorderen, alsmede opslagkosten en eventueel verdere schadevergoeding in rekening te brengen.
  c. danwel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag te houden en indien deze nog niet door de afnemer zijn afgenomen, te harer keuze te handelen als sub a. resp. sub b. voorzien is.
 2. Handelt Allicon als hierboven sub. a. voorzien, dan wordt de schadevergoeding verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor 30 dagen.
 3. Zijn de goederen door de afnemer reeds betaald, dan zal Allicon de goederen maximaal 3 maanden in opslag houden. Gaat de afnemer na deze datum nog niet over tot afname van de materialen, dan is Allicon gerechtigd vrijelijk over de materialen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten alsmede een schadevergoeding als bedoeld in art. 21 lid 3.
 4. Alvorens Allicon hiertoe mag overgaan, dient het voornemen daartoe schriftelijk aan de afnemer medegedeeld te worden.
 5. De opslagkosten zullen 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen per maand.

Artikel 23. Extra kosten/meer- en/of minder werk

 1. Kosten ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden de afnemer extra in rekening gebracht.
 2. Meer- en/of minder werk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties welke niet in de offerte zijn begrepen en door de afnemer werden verlangd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 24. Reclame en garantie

 1. Reclames, waaronder te verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde goederen, materialen of uitvoering van het werk, kunnen door de afnemer bij Allicon slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen 8 dagen na ontvangst van de materialen of oplevering van het werk, onverminderd het bepaalde omtrent de kortere termijn in art. 15, indien het gebrek uiterlijk niet zichtbaar is en bij zogenaamde verborgen gebreken binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd of kon zijn. De reclame zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
 2. Wanneer de afnemer tegen het advies van Allicon in bepaalde werkzaamheden wil doen verrichten of beletten is iedere reclame hierop uitgesloten.
 3. Onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg voor geleverde materialen sluit iedere reclame uit.

Artikel 25. Geschillen

 1. Ten aanzien van geschillen die tussen partijen bij de toepassing of naar aanleiding van deze voorwaarden mochten rijzen, zal de burgerlijke rechter bij uitsluiting bevoegd zijn.
 2. Op alle overeenkomsten en transacties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.